Nieruchomości komercyjne

Podstawowy element działalności Infostate Nieruchomości Sp. z o.o. to zarządzanie nieruchomościami. Świadcząc usługi dla naszych Klientów wykorzystujemy bogate doświadczenie zdobyte na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Działamy na terenie Poznania oraz wielu innych miast.

Niezwykle ważna jest dla nas optymalizacja złożonego procesu jakim jest administrowanie nieruchomościami o zróżnicowanych parametrach funkcjonalnych i technicznych. Potrafimy skutecznie kierować zarówno nowoczesnymi osiedlami mieszkalnymi, obiektami komercyjnymi, jak i śródmiejskimi kamienicami.

Usługi na rzecz naszych Klientów świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów, legitymujących się licencjami zarządcy nieruchomości.

Naszą ofertę przygotowaliśmy przede wszystkim z myślą o takich podmiotach jak:

 • wspólnota mieszkaniowa i jej członkowie,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • właściciele obiektów biurowych i handlowych,
 • właściciele kamienic z lokalami na wynajem,
 • deweloperzy,
 • fundusze inwestycyjne oraz banki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami oferty:

Zarządzanie budynkiem i dostawcami usług:

 • ustalanie i wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych oraz reguł kontroli zarządczej,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • negocjowanie oraz nadzór nad realizacją umów na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz wykonywania prac remontowo-konserwacyjnych,
 • planowanie, negocjowanie oraz nadzór nad realizacją wszelkich innych umów związanych ze świadczeniem usług przez podmioty zewnętrzne, w tym również organizacja recepcji oraz ochrony obiektu,
 • określenie możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością, rekomendacja ubezpieczenia oraz negocjowanie i przedkładanie umowy dotyczącej ubezpieczenia budynku, a także egzekwowanie roszczeń z tego tytułu na drodze pozasądowej,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku,
 • obecność osoby prowadzącej budynek na terenie nieruchomości w uzgodnionych terminach,
 • przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomością,
 • określanie, analizowanie i wdrażanie alternatywnych sposobów wykorzystania powierzchni,
 • prowadzenie ewidencji najemców i użytkowników obiektu,
 • przeprowadzanie regularnych kontroli zgodnie z ustalonymi zasadami i procedurami.

Obsługa finansowa:

 • opracowanie zasad prowadzenia księgowości i rozliczania kosztów,
 • prowadzenie księgowości i dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym z właścicielem nieruchomości,
 • przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych,
 • składanie właścicielowi nieruchomości kwartalnychraportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzanej nieruchomości w terminie 15 dni po upływie danego kwartału,
 • sporządzanie i składanie właścicielowi rocznego sprawozdania finansowego,
 • organizacja, nadzór oraz opracowanie aktów normatywnych (procedur, regulaminów i in.) funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni, jak również nadzór nad obiegiem pozostałych dokumentów prawnych,
 • prowadzenie kontroli regularności dokonywania wpłat oraz windykacji należności na drodze postępowania przedsądowego,
 • kalkulacja, naliczanie i rozliczanie opłat czynszowych oraz zaliczek na koszty eksploatacji wnoszonych przez najemców nieruchomości,
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości i ich podział pomiędzy najemców obiektu,
 • przygotowywanie prognoz budżetów operacyjnych nieruchomości, przepływów pieniężnych oraz rachunków zysków i strat wraz z analizą wrażliwości,
 • analizowanie odchyleń od przygotowanych prognoz finansowych,
 • monitorowanie zobowiązań publiczno – prawnych związanych z administrowaną nieruchomością oraz nadzór nad ich terminową realizacją.

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór nad terminowym przeprowadzaniem kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,
 • dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, w tym dokonywania konserwacji i bieżących napraw (program konserwacji zapobiegawczej),
 • monitorowanie stanu technicznego i konserwacja urządzeń i instalacji (teletechnicznych, systemów automatyki, nadzoru BMS, instalacji elektroenergetycznych, wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz przeciwpożarowych),
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji napraw,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • nadzorowanie niezwłocznego usuwania skutków awarii urządzeń i innych zdarzeń losowych,
 • przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowo modernizacyjnych,
 • organizowanie przetargów i konkursów na wykonawstwo robót remontowych i modernizacyjnych,
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych wykonanych robót.

Zarządzanie umowami najmu i komercjalizacja:

 • przygotowanie i wdrażanie strategii wynajmu powierzchni, w tym optymalizacja struktury najemców,
 • opracowywanie i realizacja planów marketingowych nieruchomości dopasowanych do wybranej strategii komercjalizacji,
 • administrowanie procesem najmu, odnowy najmu oraz negocjowanie najmu,
 • analiza konkurencji oraz warunków rynkowych i rekomendacja stawek czynszowych,
 • utrzymywanie kontaktów z najemcami obiektu,
 • monitoring i analiza aktualnej sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych najemców.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia podlegają każdorazowo negocjacjom, z uwzględnieniem specyfiki danej nieruchomości.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".